Pirkimo taisyklės

PIRKIMO TAISYKLĖS
1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens,
įsigyjančio prekes www.bioguto.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau –
Pirkėjas), ir MB „Pilnas šaukštas” (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises,
pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje.
Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių
Taisyklių taikymu.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti
Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet
kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus
informuojamas prisijungimo bioguto.lt puslapyje metu ir, norėdamas
apsipirkti šioje internetinėje parduotuvėje, privalės iš naujo sutikti su
modifikuotomis Taisyklėmis.
1.3. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę:
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių
veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik
turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie
savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.3.3. juridiniai asmenys;
1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
1.4. Pirkėjas, sutikęs su Taisyklėmis, patvirtina, kad, remiantis Taisyklių 1.4.
punktu, jis turi teisę pirkti prekes  bioguto.lt   internetinėje parduotuvėje.
 
2. Asmens duomenų apsauga
2.1. Užsisakyti prekes internetinėje parduotuvėje bioguto.lt Pirkėjas gali
nesiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje.
2.2. Pirkėjas užsakydamas prekes atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose
informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui
būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą,
telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.
2.3.Jeigu Pirkėjas sutinka, 2.2. punkte nurodyti jo asmens duomenys gali būti
tvarkomi elektroninėje parduotuvėje bioguto.lt tiesioginės rinkodaros
tikslais. Pirkėjas registracijos metu turi galimybę pasirinkti gauti ar
negauti naujienlaiškius ir specialius pasiūlymus. 
2.4. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir
paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat
sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu
būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui
įvykdyti.
2.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų
tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių
pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias
paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems
asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.
2.6. Pardavėjo ar Lietuvos pašto darbuotojui pateiktas Pirkėjo asmens
tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys
naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.
 
3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai
Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį,
paspaudžia nuorodą „Apmokėti“.
 
4. Pirkėjo teisės
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bioguto.lt internetinėje parduotuvėje šių
Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties,
sudarytos su bioguto.lt internetine parduotuve, pranešdamas apie tai
Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę,
jos užsakymo numerį bei grąžinimo priežastį) ne vėliau kaip per 14
(keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos.
4.3. Taisyklių 4.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis
Civilinio kodekso nuostatomis bei LR Vyriausybės nutarimu dėl
Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo (2001 m. birželio 11 d. Nr. 697,
2014 m. redakcija).
4.4. Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo
atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda,
taip pat ji nebuvo naudojama.
 
5. Pirkėjo pareigos
5.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus
mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes.
Už prekes Pirkėjas sumoka per PayPal arba Paysera sistemą.
5.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas
privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
5.3. Pirkėjas, naudodamasis bioguto.lt internetine parduotuve, įsipareigoja
laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje,
bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
 
6. Pardavėjo teisės
6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir
saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant
ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine
parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
6.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso
nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę
Pirkėjui.
6.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą,
jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.1. punkte numatytą apmokėjimo būdą,
nesumoka už prekes per 3 (tris) kalendorines dienas.
 
7. Pardavėjo įsipareigojimai
7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje
nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės
parduotuvės bioguto.lt teikiamomis paslaugomis.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią
asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik
Taisyklių 2 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu
adresu 9 Taisyklių skyriuje nurodytomis sąlygomis.
7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui
užsakytos prekės,  įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7
(septynias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
7.5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise ir esant
Taisyklių 4.4. punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti
Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas, skaičiuojamas
nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.
 
8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme
nurodomos eurais.
8.2. Pirkėjas Pirkėjas atsiskaito už prekes naudodamasis:
8.2.1. elektronine bankininkyste per Paysera arba PayPal sistemą ar tose
sistemose nurodytais būdais;
 
9. Prekių pristatymas
9.1. Prekių pristatymas Pirkėjui:
9.2.Prekės pristatomos į nurodytą siuntų terminalą:
9.2.1. Pirkėjas, įsipareigoja nurodyti siuntų terminalą, į kurį pageidauja gauti
prekes.
9.2.2. Siuntų terminale siunta laikoma siuntų tiekėjo nurodytą laikotarpį.
Pasibaigus laikotarpiui, siunta grąžinama siuntėjui.
9.3. Prekių pristatymas Pirkėjo nurodytu adresu:
9.3.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą,
įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
9.3.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats
priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo
pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl
prekių pristatymo netinkamam subjektui.
9.3.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
9.4. Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant
į užsakymo sumą. 
9.5. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl
nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju
Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių
pateikimo sąlygas arba apie tai iš anksto informuoti bioguto.lt puslapyje.
9.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių
pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba
pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių
aplinkybių.
9.7. Jei Pirkėjas neatsiema prekės per siuntų tiekėjo nurodytą laiką, pirkėjas
turi padengti grąžinimo ir pakartotino siuntimo išlaidas Pardavėjui, jei nori
gauti prekę.

10. Prekių grąžinimas ir keitimas
10.1.Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos,
grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos
taisyklėmis“.
10.2. Norėdamas grąžinti prekę(es) Pirkėjas turi užpildyti prekių grąžinimo
prašymą ir jį atsiųsti el. paštu info@bioguto.lt.
10.3. 10.1 punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika)
kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie
tai Pardavėją 10.2. Taisyklių punkte numatyta tvarka.
10.4.Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
10.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis
punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
10.4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
10.4.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (šis punktas
netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
10.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo
Pirkėjo gauta;
10.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas
nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
10.6. Taisyklių 10.1 punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris
pagal LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas
vartotoju, t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija
nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis
sutartis.
10.6.1.   Pirkėjas (vartotojas) negali pasinaudoti Taisyklių 10.1 punkte
numatyta teise atsisakyti sutarties, kai sutartis sudaryta dėl:
10.6.2.  greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
10.6.3.   supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra
netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
10.6.4. supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės
įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;
10.6.5. laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių;
10.6.6.  dalyvavimo žaidimuose ar loterijose;
taip pat kitais Civilinio kodekso, 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintų „Mažmeninės prekybos taisyklių“
bei kitų teisės aktų nustatytais atvejais.
10.7.   Netinkamos kokybės prekės ar kokybiškos prekės, kurių Pirkėjui
nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar
grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintomis Mažmeninės prekybos
taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais
Lietuvos Respublikos teisės aktais.
10.8. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo
pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.
10.9. Pinigai už panaudotus ir nepanaudotus dovanų kuponus nėra
grąžinami ar keičiami į grynus pinigus.
 
11. Prekių kokybės garantija
11.1. Prekėms galioja jų gamintojo suteikta kokybės garantija ir (ar)
tinkamumo naudoti terminas, kurių konkretus terminas (trukmė) ir (ar) kitos
sąlygos, įskaitant sąlygas garantijos netaikymui, nurodomos tokių Prekių
aprašymuose, ant Prekės pakuotės ir (arba) kartu su Prekėmis pateikiamose
garantinėse knygelėse. Jeigu tam tikroms Prekių rūšims gamintojo kokybės
garantija nėra suteikta, tokioms Prekėms galioja dviejų metų garantija pagal
įstatymą ir gamintojo komercinė garantija, kuri nepriboja ir nevaržo Pirkėjų
teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę Pirkėjams nustato LR CK.
11.2. Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės Prekę savo pasirinkimu turi teisę:
11.2.1. reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pašalinti Prekės trūkumus; arba
11.2.2. reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės Prekę
tinkamos kokybės Preke; arba
11.2.3. reikalauti iš Pardavėjo atitinkamai sumažinti Prekės kainą; arba
11.2.4. vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą
Prekės kainą.
11.3. Pirkėjas supranta, kad Tinklapyje pavaizduotų Prekių spalva, forma ir
(ar) kiti parametrai gali neatitikti realių Prekės formų, spalvos ir (ar) kitų
parametrų dėl Pirkėjo naudojamo įrenginio techninių savybių. Dėl to, tuo
atveju, jeigu Jums reikėtų išsamesnės informacijos, patarimo ar nurodymų dėl mūsų Prekių, prašome kreiptis tiesiogiai į Pardavėją el. paštu
info@bioguto.lt.
 
12. Atsakomybė
12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų
teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas
neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo
patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine
parduotuve.
12.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai
nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo
rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis,
nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
12.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.
12.5. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas
Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.
 
13. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės
13.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti internetinėje parduotuvėje
bioguto.lt įvairias akcijas.
13.2. Pardavėjas pasilieka teisę, savo nuožiūra, bet kuriuo metu įvesti ir (ar)
atšaukti pasiūlymus, akcijas arba keisti Prekių kainas, nepažeidžiant Kliento
teisių, įskaitant Sutarties sąlygų.
13.3. Nuolaidos nesumuojamos.
            
14. Apsikeitimas informacija
14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 2.2. punkte numatyta
tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.
14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia el. pašto
adresu info@bioguto.lt
 
15. Slapukų naudojimas
 15.1. Norėdamas Pirkėjui ar Elektroninės parduotuvės lankytojui pasiūlyti
visavertes Elektroninėje parduotuvėje siūlomas paslaugas, Elektroninėje
parduotuvėje Administratorius naudoja sisteminius slapukus (angl. cookies).
Slapukai naudojami siekiant atpažinti ankstesnį Elektroninės parduotuvės
lankytoją, nustatyti Elektroninės parduotuvės puslapio kalbą, identifikuoti
vartotojo sesiją, sesijos raktą, taip pat siekiant identifikuoti ir ištaisyti
Elektroninėje parduotuvėje esančias klaidas. 
 
16. Baigiamosios nuostatos
16.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
16.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė
16.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų
būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
16.4. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visi su Sutartimi susiję ar dėl jos
vykdymo, pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo kilę ginčai, pretenzijos ir
(ar) nesutarimai sprendžiami derybų keliu. Jeigu susitarimo nepavyksta
pasiekti derybomis, ginčai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka, kaip nurodyta Tinklapio naudojimo tvarkoje.
16.5. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu atsakymu į
Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl bioguto.lt įsigytos
prekės Pirkėjas gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai
(Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8
5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų
teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti
prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.
16.6. Pardavėjas turi teisę pakeisti, pakoreguoti ar papildyti Prekių pirkimo-
pardavimo taisykles Tinklapio naudojimo tvarkoje numatytu būdu, todėl
Pirkėjui teikiant Prekių užsakymą, bus taikomos Prekių pirkimo-pardavimo
taisyklės, galiojančios Prekių užsakymo pateikimo metu. Visais atvejais
Pirkėjas įsipareigoja su Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis susipažinti
kiekvieno Prekių užsakymo pateikimo metu, pažymėdamas nuorodą,
kurioje nurodoma, jog su Taisyklėmis susipažino. Tokiu būdu Pirkėjas
patvirtina, kad perskaitė ir suprato Prekių užsakymo metu galiojančias
Tinklapyje pateikiamas Taisykles, įskaitant aktualią Prekių pirkimo-
pardavimo taisyklių redakciją.
16.7. Norėdami informuoti Mus apie Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių
pažeidimą, turėdami klausimų, pretenzijų ar jei Jums reikalinga Mūsų
pagalba dėl Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių aiškinimo ar jų taikymo,
prašome kreiptis el. paštu info@bioguto.lt. Į Jūsų paklausimus, gautus raštu,
atsakysime per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo paklausimo gavimo
dienos.